Skriv ut

Driftbidrag allmän samlingslokal (2025)

Allmänna samlingslokaler


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport, Kostnader allmän samlingslokal

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Samlingslokalen ska ligga inom Bromölla kommun samt vara nödvändig och lämplig för bedrivandet av verksamheten. Bidrag kan sökas av förening som bedriver allmän samlingslokal enligt definition från Boverket nedan:
”Allmän samlingslokal är en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Lokalerna ägs eller disponeras av ideella organisationer och utnyttjas allsidigt. De flesta föreningar som idag driver allmänna samlingslokaler är medlemmar i någon av organisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund eller Folkets Hus & Parker. De allmänna mötesplatserna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.”

Bidraget är avsett för drift av samlingslokal (godkända kostnader: hyra, uppvärmning, el/nätavgift, arrende, vatten/avlopp, renhållning, drivmedel, försäkring, maskiner/fordonskostnader, utomhusmiljö, löpande underhåll (maxbelopp för löpande underhåll att ta upp i ansökan är 15 000 kr),

Icke godkända kostnader: investeringar som beviljats investeringsbidrag, personalkostnader, investeringar, ränta/amortering, internet, medlemskap, fastighetsskatt, kopiering/papper, porto, nybyggnationer m.m.

Bidraget ska grundas på föregående års bokslut och de faktiska kostnaderna föreningen hade för sin allmänna samlingslokal föregående år.

Det finns maxtak för bidraget som kan justeras varje år.

Förening som varaktigt hyr ut hela eller delar av samlingslokalen till annan part, får inte driftbidrag för denna del. Kommunstyrelsen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen inte sköts enligt vad som kan bedömas vara normalt underhåll. Om föreningen inte använder anläggningen för avsett syfte ska detta meddelas kommunen.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in