Skriv ut

Investeringsbidrag allmän samlingslokal (2025)

Allmänna samlingslokaler


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Offert, Ekonomisk redovisning, Revisionsrapport

Utöver ovan bilagor krävs:
  • Föreningens stadgar
  • Policy och handlingsplan mot sexuella övergrepp
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även ha:
  • ANDTS-policy med aktuell handlingsplan
  • Dessa laddas upp första gången föreningen ansöker om bidrag. Därefter endast vid ändringar.
Bidrag kan sökas av förening som bedriver allmän samlingslokal enligt definition av Boverket nedan:

”Allmän samlingslokal är en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Lokalerna ägs eller disponeras av ideella organisationer och utnyttjas allsidigt. De flesta föreningar som idag driver allmänna samlingslokaler är medlemmar i någon av organisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund eller Folkets Hus & Parker. De allmänna mötesplatserna utgör viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna.”

Bidraget är avsett för framtida reparationer och inköp av större inventarier och maskiner för föreningens samlingslokal.

Lägsta beloppsgräns för att söka investeringsbidrag är 5 000 kr, maxbelopp är 50 000 kr. Vid stor investering kan föreningen söka för del av investering om en investeringsplan upprättas och bifogas. Denna plan kan gälla för flera år.

Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag samt vilket belopp som ska utbetalas.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in